Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
· Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor przy pomocy kierownika obiektów sportowych oraz głównego księgowego.
 
· Do obowiązków Dyrektora Ośrodka w szczególności należy:
    - kierowanie działalnością i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
    - realizacja zadań statutowych
    - opracowywanie oraz realizacja planów finansowych
    - sprawowanie kontroli wewnętrznej
    - reprezentowanie jednostki na zewnątrz
    - wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników
    - wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń
      wewnętrznych, instrukcji i regulaminów
    - prowadzenie dokumentacji organizacyjnej i archiwalnej
      zgodnie z obowiązującymi przepisami
    - pracownicy Ośrodka powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowanych 
      stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach
 
· Wójt Gminy nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem.
 
· Wewnętrzną organizację Ośrodka oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób zatrudnionych określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy Osiecznica.
 
· Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają przepisy dotyczące wynagradzania pracowników, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 
· Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność Ośrodka, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie.