Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Gospodarka Finansowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy:
 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych ( Dz. U.  Nr 157 z 2009 roku poz.1240 ze zm. ) .
Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków , kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany dalej planem finansowym. Roczny plan finansowy podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Osiecznica. Ośrodek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.