Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Osiecznicy zwany dalej „GOSIR” jest statut będący załącznikiem do uchwały XVII /98/2011 Gminnej Rady Osiecznica z dnia 29.12.2011.
 
§ 2
Regulamin określa organizację wewnętrzną, zakres działania jednostki i podstawowe obowiązki służbowe pracowników. 
 
§ 3
Siedziba GOSiR znajduje się w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 29b, a jego terenem działalności jest Gmina Osiecznica.
 
 
§ 4
1. Nadrzędnym celem działania GOSiR jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej potrzeb
z zakresu kultury fizycznej, rekreacji w zakresie określonym w statucie i innych aktach prawnych.
2. Pracownicy GOSiR zobowiązani są o szczególną dbałość o dobre imię GOSiR oraz Gminy Osiecznica.
 
 
I. Struktura organizacyjna GOSiR 
 
§ 5
1. GOSiR realizuje zadania w oparciu o pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
a) Dyrektor,
b) Kierownik obiektów sportowych,
c) Główny księgowy,
d) Kierownik świetlicy,
e) Ratownik,
f) Kasjer,
g) Konserwator,
h) Sprzątaczka
i) Referent,
j) Pomoc administracyjna/asystent księgowej.
2. Osoby zatrudnia się  na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
3. Integralną częścią „Regulaminu Organizacyjnego” jest schemat struktury organizacyjnej załącznik nr 1.
 
§ 6
Pracą GOSiR kieruje Dyrektor.
1. Dyrektor wykonuje swoje zadania poprzez:
a) rozstrzygnięcia podejmowane osobiście,
b) rozstrzygnięcia podejmowane przez głównego księgowego w ramach spraw jemu powierzonych,
c) rozstrzygnięcia podejmowane przez kierownika- gospodarza pływalni w ramach spraw jemu powierzonych.
 
 
§ 7
2. Do dyrektora należy w szczególności:
a) organizowanie pracy GOSiR i kierowanie bieżącymi sprawami,
b) reprezentowanie GOSiR na zewnątrz,
c) bezpośredni nadzór nad pracą pracowników,
d) decydowanie w sprawach polityki kadrowej, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) rozdzielanie nagród,
f) nakładanie kar porządkowych,
g) ustalanie regulaminów dotyczących działalności GOSiR,
h) dbanie o utrzymanie powierzonego majątku w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
i) przestrzeganie i zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy,
j) współpraca z radami sołeckimi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami, 
k) przestrzeganie i realizowanie zadań statutowych.
 
§ 8
1. Zarządzający krytą pływalnią jest kierownik obiektów sportowych. 
2. Kierownik-gospodarz odpowiada przed Dyrektorem GOSiR za powierzony mu majątek, właściwą organizację pracy oraz należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania na tym obiekcie.
3. Do zadań Kierownika- gospodarza  pływalni należy:
a) organizowanie pracy na danym obiekcie oraz podejmowanie, inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia,
b) nadzór nad właściwym spełnieniem obowiązków przez pracowników w zakresie zadań merytorycznych i dyscypliny pracy,
c) wydawanie poleceń służbowych podległym sobie pracownikom,
d) opracowanie grafików dla poszczególnych służb i zatrudnionych pracowników,
e) prowadzenie magazynu Krytej Pływalni, 
f) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż,
g) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności prowadzonej na obiekcie,
h) zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do wiadomości podległym pracownikom,
i) przestrzeganie zasad oszczędnego i efektywnego gospodarowania,
j) prowadzenie spraw administracyjnych podległych pracowników,
k) współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i innymi ośrodkami sportowymi.
 
§ 9
1. Główny księgowy GOSiR, wykonując zadania i kompetencje określone przez dyrektora wg właściwości, z uwzględnieniem przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych, zajmuje się problemami ekonomiczno - finansowymi GOSiR oraz obsługą finansowo - księgową jednostki.
2. Do zadań głównego księgowego należy:
a) Opracowanie planu finansowego,
b) czuwanie nad prawidłowością realizacji budżetu GOSiR,
c) terminowe rozliczenie z US i ZUS-em, odbiorcami i dostawcami,
d) współpraca z Urzędem Gminy,
e) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
f) działalność gospodarcza w zakresie procedury o zamówieniach publicznych,
g) zapewnienie bieżących informacji oraz okresowych sprawozdań, umożliwiających ocenę sytuacji finansowej GOSiR,
h) dokonywanie kontroli finansowej, w tym celu organizuje właściwy obieg dokumentów finansowych.
 
§ 10
1.Do zadań Pracownika administracji należy:
a) praca w programie księgowym SIGID,
b) wyprowadzanie dokumentów FP, FW oraz raportów kasowych,
c) sporządzanie sprawozdań statystycznych. Sprawozdawczość i analiza jednostki na potrzeby wewnętrzne oraz GUS,
d) terminowe sporządzanie zbiorowych sprawozdań z działalności GOSIR w okresach sprawozdawczych,
e) pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
f) gromadzenie i przechowywanie akt prawnych i zarządzeń wewnętrznych,
g) prawidłowe ewidencjonowanie i opisywanie faktur,
h) dopilnowanie terminowości opłat za faktury,
i)  prowadzenie rejestru funduszu sołeckiego oraz kapel,
j) dopilnowanie w zakresie spraw związanych z wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji oraz terminowym realizowaniem,
k) zaopatrzenie w niezbędną dokumentację do działalności podstawowej GOSIR,
l) wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem inwentaryzacji jednostki oraz składników majątkowych GOSIR,
m) prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych,
n) terminowe przygotowywanie Planów Pracy GOSIR,
o) przygotowywanie projektów regulaminów dotyczących organizacji pracy jednostki,
p) wystawianie faktur VAT do nawiązanych umów,
q) korespondencja między GOSIR, a pracownikami /poczta, fax/,
r) przyjmowanie interesantów /gdy wymagają tego okoliczności/,
s) reprezentowanie GOSiR przed instytucjami państwowymi,
t)  koordynacja i opieka nad świetlicą w Osiecznicy,
u)  ponoszenie w pełni odpowiedzialność za powierzone mienie na swym stanowisku pracy oraz sprzęt i urządzenia,
v) koordynowanie imprez organizowanych przez GOSIR oraz udział i zaangażowanie podczas organizacji. 
 
§ 11
1. Do zadań pracownika na stanowisku Referent należy:
a) prowadzenie i przechowywanie teczek akt osobowych pracowników,
b) sporządzanie umów o pracę z pracownikami podejmującymi zatrudnienie w GOSiR,
c) sporządzanie umów o dzieło i zleceń,
d) pilnowanie i przygotowywanie angaży dla pracowników zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych,
e) praca na programie kadrowym SIGID,
f) prowadzenie rejestru urlopów pracowniczych oraz zwolnień od pracy, 
g) sporządzanie wykazów pracowników, którym przysługują nagrody jubileuszowe,
h) sporządzanie wykazu pracowników, którym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne,
i) prowadzenie rejestrów aktualnie zatrudnionych i byłych pracowników GOSiR,
j) wystawianie faktur VAT do nawiązanych umów,
k) przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do naliczania kapitału początkowego i przesyłanie do ZUS,
l) terminowe naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz na FGŚP,
m) terminowe sporządzanie list płac dla pracowników GOSIR,
n) Naliczanie funduszu socjalnego,
o) dokonywanie rocznych wykazów rozliczeń podatku dochodowego pracowników,
p) wystawiania świadectw pracy dla byłych pracowników,
q) kompletowanie wniosków pracowników o przyznanie emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
r) Korespondencja między GOSIR, a pracownikami /poczta, fax/,
s) przyjmowanie interesantów /gdy wymagają tego okoliczności/,
t) czuwanie nad aktualizacją badań profilaktycznych pracowników,
u) przygotowywanie i pisanie pism,
v) prowadzenie ewidencji obecności pracowników administracyjno-obsługowych (listy obecności, kartoteki czasu pracy, karty urlopowe, naliczanie godzin nadliczbowych),
w) przygotowywanie projektu planu urlopów, po konsultacji z zainteresowanymi pracownikami i przedstawienie dyrektorowi do zatwierdzenia,
x) reprezentowanie GOSiR przed instytucjami państwowymi,
y) koordynacja i opieka nad świetlicą w Osiecznicy,
z) koordynowanie imprez organizowanych przez GOSIR oraz udział i zaangażowanie podczas organizacji. 
 
 
§ 12
 Do  zakresu  obowiązków Kierownika świetlicy należy:
a) Organizacja różnorodnych  form  rekreacyjnych, podnoszenie poziomu życia    kulturalnego  mieszkańców  Gminy, 
b) organizacja  imprez  artystycznych  i  rozrywkowo-rekreacyjnych,
c) organizacja  zespołów  artystycznych, kół zainteresowań,  
d) organizacja  spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, plenerów, 
e) sporządzanie  miesięcznych  i  rocznych  planów  pracy,
f) współpraca  z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy. 
g) prowadzenie księgi inwentarzowej placówki,
h) organizowanie  imprez  sportowych  i  rekreacyjnych  dla  mieszkańców gminy,
i)  organizowanie  sportowych   zawodów  i  turniej   międzyszkolnych, 
j) sporządzanie   miesięcznych  i  rocznych  planów  z  działalności  sportowej,
k) prowadzenie działalności w zakresie sportu szkolnego na szczeblu gminnym,
l) współpraca  ze  szkołami, stowarzyszeniami i  innymi  ośrodkami   sportowymi,
m)    prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem drużyn sportowych w niezbędny sprzęt i materiały,
n) prowadzenie rejestrów wydanego sprzętu i materiałów z podziałem na poszczególne kluby sportowe,
o) współpraca z głównym księgowym Ośrodka w zakresie prawidłowego wykorzystania środków finansowych,
 
§ 13
Do zadań ratowników należy w szczególności:
a) pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stały nadzór nad kąpiącymi się, reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratunkowej,
b) kontrola stanu urządzeń i sportu, który zapewnia bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni,
c) reagowanie na wszystkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na pływalni,
d) oczyszczanie powierzchni wody i dna z wszelkich przedmiotów,
e) uczestniczenie  w innych pracach związanych z eksploatacją pływalni oraz wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora. 
 
§ 14
Do zakresu obowiązku Sprzątaczki należy:
a) utrzymanie  w  należytym  stanie  higieniczno – sanitarnym  pomieszczeń GOSIR o oraz krytej pływalni,
b) zapewnienie czystości na pływalni, oraz na zewnątrz,
c) utrzymanie  w  należytym  stanie  placu  wokół  budynków,
d) pomoc przy organizacji  imprez kulturalnych  organizowanych  przez  GOSIR.
      
 
§ 15
 Do zakresu obowiązku Konserwatora należy:
a) umiejętność  sprawnej  i efektywnej  organizacji  pracy,
b) obsługa urządzeń elektromechanicznych, elektrycznych oraz automatyki pływalni,
c) sprawowanie  nadzoru technicznego nad budynkami, boiskami  GOSIR  oraz   placami zabaw, sprzętem  i urządzeniami  należących  do GOSIR
d)  dokonywanie  napraw  wszystkich sprzętów  i  urządzeń,
e)  nadzór i opieka  nad  powierzonymi  narzędziami,
f)  odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku  wokół  budynków,
g)  pomoc przy organizacji  imprez kulturalnych  organizowanych  przez    GOSIR. 
 
§ 16
1. Szczegółowy zakres obowiązków stanowisk poszczególnych pracowników określają zakresy czynności.
2. Zastępstwa na czas nieobecności pracownika w pracy określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
 
Gospodarka finansowa
 
Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy.
 
§ 17
1. Ośrodek prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach  ustalonych  dla  jednostki budżetowej.
2. Obsługę księgowo-finansową prowadzi główny księgowy.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy GOSiR  z zachowaniem wysokości corocznej dotacji organizatora, ustalonej w budżecie gminy. 
 
Organizacja  kontroli  wewnętrznej
 
§ 18
1. Do  przeprowadzenia  kontroli  upoważniony jest: 
a) Dyrektor  GOSiR,
2. Na podstawie upoważnienia dyrektora do  przeprowadzenia  kontroli  upoważniony jest: 
b) Główny  księgowy  w  zakresie finansów, 
c) Kierownik obiektów sportowych w zakresie działania pracowników pływalni,
d) Pracownicy  obowiązani  są  samodzielnie  kontrolować  terminowość  prowadzonych  przez  siebie    spraw, analizować  ich  stronę  merytoryczną  oraz  dążyć  do  udoskonalenia  swej  pracy,
3. Kontrola  może  dotyczyć  całości  spraw  prowadzonych  przez  daną osobę, może  dotyczyć  jednej  sprawy  a  także  sposobu  prowadzenia  i  przechowywania  akt. Dokumentacja powinna być  tak  prowadzona  aby  pracownik  bez  zwłoki  mógł  odszukać  teczkę, a  w  niej  właściwe  dokumenty  lub  korespondencję. 
 
 
II. Postanowienia końcowe
 
§ 19
1. Regulamin niniejszy może być zmieniony zarządzeniem przez Dyrektora Ośrodka.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2014r. 
 
 
 
Dyrektor GOSiR 
 
 
 
Załącznik nr2 do 
Zarządzenia nr 5/2014
Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Z dnia 01 kwiecień 2014
 
 
Zastępstwa z tytułu nieobecności w pracy pracowników
 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy
 
 
Ustala się następujące zasady pełnienia zastępstw w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osiecznicy:
 
1. Zastępstwo w czasie nieobecności Dyrektora GOSiR pełni Kierownik obiektów sportowych w zakresie zleconym przez Dyrektora.
2. Zastępstwo w czasie nieobecności Kierownika – obiektów sportowych pełni Dyrektor GOSiR.
3. Pracownika na stanowisku Główny Księgowy zastępuje Dyrektor GOSiR w Osiecznicy  w ograniczonym zakresie obowiązków.
4. Pracownika na stanowisku Referent  zastępuje  w czasie jego nieobecności pracownik na stanowisku Pomoc administracyjna.
5. Pracownika na stanowisku Pomoc administracyjna  zastępuje  w czasie jego nieobecności pracownik na stanowisku Referent.
6. Pracownika na stanowisku kierownik świetlicy zastępuje pracownik na równorzędnym  stanowisku  kierownik świetlicy.
7. Pracownika na stanowisku kasjera zastępuje kierownik obiektów sportowych.
8. Pracownika na stanowisku ratownika  zastępuje pracownik na równorzędnym  stanowisku ratownik.
9. Pracownika na stanowisku konserwatora zastępuje pracownik  na równorzędnym stanowisku konserwator. 
 
Na czas zastępstwa pracownik zobowiązany jest przekazać pracownikowi zastępującemu wykaz bieżących spraw do załatwienia.