Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy jest realizacja zadań Gminy Osiecznica w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, obejmującym sprawy kultury fizycznej, rekreacji oraz innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Osiecznica.

 1. Do zakresu działań Ośrodka należy w szczególności:

-zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo rekreacyjnymi oraz terenami    sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością Gminy Osiecznica.

-realizacja zadań Gminy Osiecznica w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający efektywne  wykorzystanie powierzonego mienia.

-konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy sportowo rekreacyjnej.

-udostępnianie, w tym odpłatnie, bazy sportowo-rekreacyjnej oraz świetlic mieszkańcom Gminy  Osiecznica oraz zainteresowanym podmiotom, w tym stowarzyszeniom sportowym, placówkom  oświatowym oraz innym organizacjom w zakresie realizacji zadań statutowych.

-tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom Gminy  Osiecznica, popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu,  propagowanie zdrowego trybu życia.

-tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym.

-organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

-współpraca z organizacjami działającymi w sferze kultury fizycznej.

-wynajem obiektów i urządzeń dla celów związanych z organizacją wystaw, pokazów, imprez o  charakterze publicznym oraz na cele inne niż prowadzenie działalności z zakresu sportu i  rekreacji.

-udostępnianie pływalni dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu i spoza terenu Gminy  Osiecznica.

-prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, prowadzenie zajęć sportowo -  rekreacyjnych oraz z zakresu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i rehabilitacji ruchowej,  stosownie do potrzeb i zainteresowań mieszkańców.

-udostępnianie bazy pływackiej szkołom działającym na terenie Gminy Osiecznica na realizację  zadań z zakresu kultury fizycznej.

-prowadzenie innych form promujących aktywny wypoczynek.